Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
23-06-2024, Niedziela, 14:24


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie Wójta Gminy Chłopice z dnia 08.09.2023 r. o sprost omyłki pisarskiej w decyzji znak RG.6733.12.2023

           Chłopice, dnia 08.09.2023 r.

RG.6733.12.2023.1

                                                                P O S T A N O W I E N I E

                Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 59 ust. 1, art. 60 i 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 977 z późn. zm.)

                                                                  postanawiam, z urzędu

sprostować oczywistą omyłkę pisarską, z decyzji Nr 12/2023 z dnia 30.06.2023 roku znak: RG.6733.12.2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Boratyn, na terenie działki ewid. nr: 340, 337, 342, 226, 225, 212, 213, 324, 678, 750, 751, 741, 725, 339, 341, 425, 426, 431, 343, 464, 683/1, 222, 726, 765, 766/1, 769, 506, 201, 617, 590, 642, 643, 649, 650, 652, 653, 654, 823, 825, 829, 830, 828, 827, 826, 866, 901, 900, 899, 898, 897, 1169, 1096, 1167, 1095, 1131, 1137, 1139, 1140/1, 907, 933, 934, 935, 936, 849, 736, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 1094, obr. Boratyn, oraz na terenie dz. ewid. nr 1264, obr. Dobkowice, gm. Chłopice, w następujący sposób:

strona 1 w punkcie 4 ppkt 4.1   jest:

„Planowana inwestycja jest zgodna z przepisami szczególnymi i jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie (…)”.

            powinno być :

„Planowana inwestycja jest zgodna z przepisami szczególnymi i nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie (…)”.                                         

U Z A S A D N I E N I E

Decyzja Wójta Gminy Chłopice Nr 12/2023  znak RG.6733.12.2023 z dnia 30.06.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Boratyn, na terenie działki ewid. nr: 340, 337, 342, 226, 225, 212, 213, 324, 678, 750, 751, 741, 725, 339, 341, 425, 426, 431, 343, 464, 683/1, 222, 726, 765, 766/1, 769, 506, 201, 617, 590, 642, 643, 649, 650, 652, 653, 654, 823, 825, 829, 830, 828, 827, 826, 866, 901, 900, 899, 898, 897, 1169, 1096, 1167, 1095, 1131, 1137, 1139, 1140/1, 907, 933, 934, 935, 936, 849, 736, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 1094, obr. Boratyn, oraz na terenie dz. ewid. nr 1264, obr. Dobkowice, gm. Chłopice zawiera oczywistą omyłkę.

Zgodnie z art. 113 § 1 kpa organ administracji publicznej może sprostować z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.

              Wobec powyższego należało postanowić jak w sentencji.                                     

p o u c z e n i e

Na postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Chłopice.

          W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia środka zaskarżenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania postanowienie staje się ostateczne i prawomocne oraz podlega wykonaniu.


Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2023-09-08 13:41:42
Udostępnił: Katarzyna Zielińska
Data: 2023-09-08 13:46:30

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl