Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
23-06-2024, Niedziela, 13:19


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie Wójta Gminy Chłopice z dnia 08.09.2023 r. o sprost. omyłki pisarskiej w decyzji znak RG.6733.13.2023

                                                                               Chłopice, dnia 08.09.2023 r.

RG.6733.13.2023.1

                                                                P O S T A N O W I E N I E

                Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 59 ust. 1, art. 60 i 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 977 z późn. zm.)

                                                                  postanawiam, z urzędu

sprostować oczywistą omyłkę pisarską, z decyzji Nr 13/2023 z dnia 13.07.2023 roku znak: RG.6733.13.2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Chłopice, na terenie działki ewid. nr: 181, 159, 184, 185, 178, 179, 180, 1299, 1374/2, 922, 889, 883, 882, 879, 877, 875, 874, 15/3, 13/2, 13/1, 15/4, 15/2, 16, 100/1, 101, 493/2, 494, 495, 496, 356, 527, 528, 497/1, 314, 315/2, 317, 318/2, 319/2, 263/3, 482, 375/5, 375/6, 334, 376, 547, 548, 550/2, 551, 553, 898, 899, 929/1, 968/2, 968/5, 550/2, 551, 553, 898, 899, 929/1, 968/2, 968/5, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012/1, 1012/2, 1013/2, 1013/1, 1014, 1049/2, 1034, 1033, 1213, 1214, 1215, 1216, 1226, 1225, 1224, 207, 1079/2, 1264, 1285, 1286, 1102, 1108, 1109, 1110, 1123, 1124, 1348, 1341, 1354/2, 1355, 1356, 1714, 1267/1, 1267/2, 1719, 1724, 1720, 1715, 335/1, 177, 527, 1266, 1716 obr. Chłopice, gm. Chłopice, w następujący sposób:

strona 2 w punkcie 4 ppkt 4.1   jest:

„Planowana inwestycja jest zgodna z przepisami szczególnymi i jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie (…)”.

            powinno być :

„Planowana inwestycja jest zgodna z przepisami szczególnymi i nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie (…)”.                                        

U Z A S A D N I E N I E

Decyzja Wójta Gminy Chłopice Nr 12/2023  znak RG.6733.12.2023 z dnia 30.06.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Chłopice, na terenie działki ewid. nr: 181, 159, 184, 185, 178, 179, 180, 1299, 1374/2, 922, 889, 883, 882, 879, 877, 875, 874, 15/3, 13/2, 13/1, 15/4, 15/2, 16, 100/1, 101, 493/2, 494, 495, 496, 356, 527, 528, 497/1, 314, 315/2, 317, 318/2, 319/2, 263/3, 482, 375/5, 375/6, 334, 376, 547, 548, 550/2, 551, 553, 898, 899, 929/1, 968/2, 968/5, 550/2, 551, 553, 898, 899, 929/1, 968/2, 968/5, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012/1, 1012/2, 1013/2, 1013/1, 1014, 1049/2, 1034, 1033, 1213, 1214, 1215, 1216, 1226, 1225, 1224, 207, 1079/2, 1264, 1285, 1286, 1102, 1108, 1109, 1110, 1123, 1124, 1348, 1341, 1354/2, 1355, 1356, 1714, 1267/1, 1267/2, 1719, 1724, 1720, 1715, 335/1, 177, 527, 1266, 1716 obr. Chłopice, gm. Chłopice, zawiera oczywistą omyłkę.

Zgodnie z art. 113 § 1 kpa organ administracji publicznej może sprostować z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.

              Wobec powyższego należało postanowić jak w sentencji.

p o u c z e n i e

Na postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Chłopice.

          W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia środka zaskarżenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania postanowienie staje się ostateczne i prawomocne oraz podlega wykonaniu.


Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2023-09-08 13:46:10
Udostępnił: Katarzyna Zielińska
Data: 2023-09-08 13:48:42

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl