Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
22-04-2024, Poniedziałek, 07:42


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Łowcach
Treść ARCHIWALNA !
Wójt Gminy Chłopice ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkół w Łowcach
 
1.   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).
2.      Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju zespołu szkół;
2)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej -w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
5)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)      oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku osoby będącej nauczycielem;
7)      oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy, lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
8)     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym - wystawione przez lekarza Medycyny Pracy;
9)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
11) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
12) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);
13) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust. l i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.);
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3.     Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w Łowcach" w terminie do dnia 25 maja 2010r. do godz.14.00. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Chłopicach, pok. Nr 12,  37-561 Chłopice 149a.  Telefon kontaktowy: 16/624-00-06.
 
Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.ug-chlopice.e-zet.pl , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chłopicach oraz Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Łowcach.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Chłopice. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wójt Gminy Chłopice          
Stanisław Konieczny          
Chłopice, dn. 05.05.2010 r.

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 2010-05-06-konkurs_na_dyrektora_Zespolu_Szkol.pdfPlik PDF 113.76 Kb
2. Inform-wyniki_konkursu_na_stan_dyrektora_Zespolu_Szkol_w_Lowcach.pdfPlik PDF 9.09 Kb
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2010-05-06 22:48:30
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2010-05-06 22:55:42
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2010-05-06 22:56:55

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl