Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
15-07-2024, Poniedziałek, 05:07


Jesteś tutaj :: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE :: Oświadczenia Wójta-2002,2003,2004
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Stanisław Konieczny - Wójt Gminy - oświadczenia majątkowe za 2002, 2003 i 2004 r.

Stanisław Konieczny - Wójt Gminy


 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

 wójta

 

CHŁOPICE, dnia 28.04.2003 r.

 

Uwaga:

1.     Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.     Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3.     Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4.     Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.     Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.     W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

 

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a) (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Stanisław Józef Konieczny

 

urodzony(a)  3 kwietnia 1947 roku w Pawłosiowie

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

zatrudniony w Urzędzie Gminy CHŁOPICE na stanowisku WÓJTA

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 6.000 zł

słownie sześć tysięcy złotych

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam

- papiery wartościowe: nie posiadam na kwotę: „nie dotyczy”

 

II.

1. Dom o powierzchni: 100 m2, o wartości: 100.000 zł tytuł prawny: współwłasność z żoną Marią
2. Mieszkanie o powierzchni: 0 m2, o wartości: 0 tytuł prawny: „nie dotyczy”

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: tradycyjne na samozaopatrzenie, powierzchnia: 0,97 ha fizyczne; 1,22 ha przeliczeniowe                  

o wartości: 50.000 zł

rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy o powierzchni 70 m2

tytuł prawny: współwłasność z żoną Marią

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: przychody szacunkowe 1.000 zł a dochód „zerowy”

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie posiadam

o wartości: „nie dotyczy”

tytuł prawny: „nie dotyczy”

 

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie posiadam

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: „nie dotyczy”

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „nie dotyczy”

 

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie posiadam

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: „nie dotyczy”

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „nie dotyczy”

 

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Ja nie nabyłem oraz moja małżonka Maria też nie nabyła mienia od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego i komunalnej osoby prawnej.

 

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (2)(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): Nie prowadzę działalności gospodarczej

- osobiście: „nie dotyczy”

- wspólnie z innymi osobami: „nie dotyczy”

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: „nie dotyczy”

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): Nie zarządzam działalnością gospodarczą

- osobiście: „nie dotyczy”

- wspólnie z innymi osobami: „nie dotyczy”

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „nie dotyczy”

 

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): Centrum Rolniczo-Handlowe Wschodni Rynek Hurtowy S.A. w Jarosławiu gdzie reprezentowałem Gminę Chłopice

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): „nie dotyczy”

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): od 30 czerwca 2001 roku do

28 stycznia 2003 roku, z tym dniem zrezygnowałem z funkcji.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): „nie dotyczy”

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Za udział

w pracach rady nadzorczej nie otrzymywałem wynagrodzenia

2.W spółdzielniach: „nie dotyczy”

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): „nie dotyczy”

- jestem członkiem rady nadzorczej(3) (od kiedy): „nie dotyczy”

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): „nie dotyczy”

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „nie dotyczy”

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: „nie dotyczy”

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): „nie dotyczy”

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): „nie dotyczy”

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): „nie dotyczy”

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „nie dotyczy”

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

1. Dochody Stanisława Józefa Koniecznego łącznie brutto 85.814 zł,

w tym a) wynagrodzenie ze stosunku pracy 80.854 zł, b) wynagrodzenie z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło i zlecenia) 4.960 zł.

2. Dochody Marii Koniecznej łącznie brutto 8.728 zł w tym emerytura 8.728 zł.

 

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

Nie posiadam składników mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych.

 

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Nie posiadam zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 

CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

CHŁOPICE 28.04.2003 rok

(miejscowość, data)

/-/ Stanisław Konieczny

(podpis składającego oświadczenie)

 

_____________

(2) Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
(3) Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni.

 

(Odpis wykonał: Grzegorz Kawecki)

 

 

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 142_stanisaw_konieczny__owiadczenie_za_2003r.pdfPlik PDF 0.00
2. 142_stanisaw_konieczny__owiadczenie_za_2004r.pdfPlik PDF 266.25 Kb
Autor: Mirosław Buczko
Data: 2006-10-12 00:00:01
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2006-10-12 00:00:01

Rejestr zmian

Oglądano 3585 razy


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl